Hankeleping

„Hange” on sõna, mis tekitab paljudes väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes aukartust.

Kõikvõimalikke (riigi)hankeid võidavad ju ainult suured firmad, eks ole? Milleks osaleda hangetes, kui on niigi selge, et pisema haardega ettevõtetel pole vähimatki võimalust?

Miski pole tõest kaugemal.

Hankeid on tohutuid ja igasuguseid. Ka niisuguseid, millel kasvõi mõne töötajaga osaühingul edukalt osaleda õnnestub. Finora on aidanud paljudel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel hankelepinguni jõuda ja pole ainsatki põhjust, miks sinu firma ühel või koguni kümnetel hangetel osaleda ei võiks.

Mis asi on hankeleping?

Ametlikus keeles on hankeleping „hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping”. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumusele hankijapoolse nõustumuse andmisega ehk eraldi lepingudokumenti ei ole vaja koostada. Hankeleping tuleb sõlmida riigihanke alusdokumentides ettenähtud tingimustel ja vastavuses edukaks tunnistatud pakkumusega.

Hankelepingu sõlmimisele on kehtestatud kohustuslik ooteaeg, et mitteedukatel pakkujatel oleks võimalik hankija otsus vaidlustada. Seetõttu ei või hankija sõlmida lepingut enne, kui on möödunud 14 päeva teatest, millega edukas pakkuja kvalifitseeritakse ning kõrvaldamata jäetakse (keerulise kõlaga protsess, ent tegelikkuses lihtne formaalsus).

Riigihangetes, mille eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär, tuleb hankijal kohaldada kümnepäevast ooteaega. Oluline on silmas pidada, et enne ooteaja möödumist sõlmitud hankeleping on tühine.

Hankelepingu täitmine allub lepinguõiguse põhimõtetele, välja arvatud hankelepingu muutmine, mida reguleerib riigihangete seadus. Eesti riigihankeõiguse kohaselt pole sõlmitud hankelepingu muutmine reeglina lubatud ning muutmine saab kõne alla tulla vaid erandjuhtudel.

Kui edukas pakkuja ei allkirjasta hankija antud tähtaja jooksul hankelepingut või ei asu nõustumuse andmisega sõlmitud hankelepingut pakkujast tulenevatel põhjustel täitma – hindab hankija kõiki ülejäänud pakkumusi uuesti ja teeb uue edukaks tunnistamise otsuse. Lisaks on hankijal võimalik esitada lepingu sõlmimisest keeldunud eduka pakkuja vastu kahju hüvitamise nõue.

Kuidas edukalt riigihankes osaleda?

Riigihanke algataja on alati hankija, kuid sinu ehk ettevõtja panus pole riigihanke õnnestumisel vähem tähtis. Iga ettevõtja huvi on riigihankes osalemisel üks – sõlmida hankeleping ja saada selle täitmisest tulu. Kõlab elementaarselt, kuid kipub mõnikord ununema.

Mida teha, et oma võimalusi riigihanke võitmisel drastiliselt suurendada?

Tutvu aegsasti hanke tingimustega ja küsi vajadusel selgitusi

Riigihanke tingimustega tuleks tutvuda võimalikult vara ja põhjalikult. Kui midagi jääb arusaamatuks, tuleb hankijalt selgitusi küsida. Kui küsimuste esitamisega liiga hilja peale jääda, ei pruugi vastused õigeks ajaks saabuda ja pakkumus tuleb esitada puuduliku infoga. Oluline on mõista, et pärast pakkumuste esitamise tähtaega on riigihanke alusdokumendis sätestatu hankijale ja pakkujale siduv ning nende üle enam vaielda ei saa, isegi kui tingimused on õigusvastased.

Ole pakkumust koostades hoolas

Kohtu- ja vaidlustuskomisjoni praktikast selgub üha sagedamini, et ettevõtja peab pakkumust koostades ja dokumente esitades olema erakordselt tähelepanelik, sest tihti teeb pakkuja vigu, mida ei pruugita andeks anda. Pakkuja peab veenduma, et pakkumusse lisatakse kogu nõutud teave. Tühja faili või osaliste andmete esitamisel pole kahjuks pakkuja jaoks positiivset tulemust loota.

Suhtle hankijaga elektrooniliselt

Riigihangetes on teabevahetus muutunud täielikult elektrooniliseks ja Eesti on läinud üle e-hangetele. Selle tulemusel on kõik riigihanke tingimused kättesaadavad riigihangete registrist, ning mitte-elektrooniline infovahetus võib toimuda vaid erandjuhtudel.

E-hangetele üleminek terves Euroopa Liidus annab Eesti ettevõtjatele ka lihtsama juurdepääsu teiste riikide riigihangetele. Nii näiteks võib Eesti ettevõtja hõlpsasti leida veebist Läti, Rootsi või Soome riigihanke ja esitada pakkumuse kodust lahkumata.

Ära jäta elektroonilise taotluse või pakkumuse esitamist viimasele minutile

Ka oma pakkumuse elektrooniline esitamine võtab aega ja seetõttu tasub see alati esitada varem kui hiljem. Ühelgi juhul ei tohi jätta esitamist viimasele minutile.

Registri kasutamisel ei tasu karta, et hankija võiks varem esitatud pakkumust näha või – mis veelgi hullem – selle sisu konkurendile avaldada. Pakkumust saab koostada järk-järgult kogu esitamiseks määratud aja jooksul, tehtud muudatusi salvestades.

Tunne pakkumust esitades hankelepingu tingimusi

Riigihanke tingimustega tutvumisel tuleb tähelepanu pöörata kõikidele tingimustele, sealhulgas hankelepingu omadele, sest täpselt neil tingimustel sõlmitakse hiljem ka hankeleping. Riigihangetes puuduvad „väikeses kirjas” tingimused ja kõik on ühtviisi olulised ning võivad määravaks osutuda.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on riigihangetes väga oodatud

Riigihangetes tasub kindlasti osaleda ka ettevõtjail, kes on varem kartnud, et hankes osalemine või lepingu täitmine üle jõu käib. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale mõeldes on riigihangete seaduses nähtud ette mitmeid soodustavaid tingimusi. Nende tulemusena on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatel suurem võimalus hankelepinguid võita.

Hankelepinguga kaasnevad garantiid

Hangetel saavad niisiis ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted edukalt osaleda.

Ühest ei pääse hankelepinguni jõudmisel aga ükski ettevõte ja see on garantii, mille väljastab reeglina pank. Eks tagatisi nõuavad omakorda ka finantsettevõtted ja see tekitab olukorra, kus sa pead suuri summasid pikaks ajaks garantii saajatele nii-öelda „panti andma”.

Paljud hangetel osalevad väikeettevõtted pankade käest garantiisid ei saagi, eriti kui nad pole panga varasemad kliendid ja soovivad pikaajalisemat, näiteks täitmisaja garantiid. Ja kui saavadki, kohustuvad nad tagatiseks raha hoiustama või oma kinnisvarale hüpoteegi seadma.

Finora töötab sinu ehk väikese või keskmise suurusega ettevõtte hüvanguks ning sul pole vaja karta suurtes pankades levinud stsenaariumit, kus sinu ettevõtte eripära vastu keegi huvi ei tunne.

Milliseid garantiisid Finora pakub?

Pakkumusgarantii

Pakkumusgarantiid on vaja igale ettevõtjale, kes soovib (riigi)hangetel pakkumise teha. Muud moodi ei ole hankel võimalik osaleda. Pakkumusgarantiid saab kasutada tagatisena garantiisaajale (ehk hanke korraldajale) garantiitaotleja tekitatud kahju korral, kui viimane küll osaleb hankel ja esitab garantiisaajale pakkumise, kuid hiljem loobub oma pakkumisest või keeldub hankes fikseeritud tingimustel lepingut allkirjastamast.

Pakkumusgarantii suurim eelis on see, et sul õnnestub hankel osaleda, deponeerimata suuri summasid. Tuleb lihtsalt finantsasutuselt garantiikiri taotleda, selle eest vaid teenustasu makstes.

Finora väljastab püsiklientidele pakkumusgarantii üldjuhul 24 tunni jooksul. Lugesid õigesti: kui oled meile juba tuttav ettevõte, suudame sulle korrektselt vormistatud ja hankijate poolt aktsepteeritava garantii väljastada ühe ööpäevaga.

Täitmisaja tagatis

Täitmisgarantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui garantii taotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul lepingus kokku lepitud tingimusi täita. Täitmisgarantii võib tagada ka lepingust tulenevate trahvide või muude kohustuste tasumist.

Garantiiaja tagatis

Garantiiaja garantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui ostetud kaubal või teenusel ilmnevad garantii perioodi jooksul puudused, kuid garantii taotleja keeldub nende kõrvaldamisest.

Finora tooteportfell ei piirdu aga eelnimetatud garantiidega – meie valik on oluliselt laiem.
Kui sa endale sobivat garantiid ei leidnud, võta meiega ühendust ja koos leiame alati sobivaima lahenduse.

Millised on Finora garantiide hinnakiri ja tingimused?

– Summa: vastavalt garantii aluseks olevale lepingule
– Periood: üldjuhul alates 3 kuud
– Riskitasu: alates 3% aastas arvestatuna garantii summalt aasta baasil vastava garantii väljastamisest kuni aegumiskuupäevani, min 100 € (määratakse iga taotleja kohta eraldi)
– Lepingutasu: 0,3% garantii summast, min 100 €
– Tagatis: ei ole alati nõutav (vajadusel era- või juriidilise isiku käendus)
– Garantiikirja väljastamine: 0 €
– Garantiikirja tühistamine: 0 €

*Garantiikirja tähtaja pikendamisel ja summa suurendamisel lähtutakse garantii riskitasust.

Finora on aastate jooksul väljastanud hulgaliselt garantiikirju, mida on aktsepteerinud paljud linna- ja vallavalitsused, riigiametid, riigifirmad ning suuremad ja väiksemad eraettevõtted. Meie pakkumusgarantiiga on edukalt osaletud ka välisriikide ametite korraldatud hangetel.

Kui vajad hankel osalemiseks garantiid, mis sul hankelepinguni edukalt jõuda aitab, siis võta meiega kohe ühendust! Oleme aidanud kümneid ja kümneid ettevõtteid, küllap suudame aidata ka sind!

Finora